பிளவுஸ் பட்டி சரியா வெட்டினால் கப் சேப் சரியா அமையும்.