`ဝိတ္မခ်ပါဘူး။ အစားလည္း မေလၽွာ႔ဘူး။ တျခားေနရာေတြ ပိန္ေပမယ့္ ဗိုက္က ဘယ္…