പറ്റുമോടാ മക്കളെ എന്ന് ലാലേട്ടൻ | Mohanlal Fitness Challenge.